C++ 类模版:带表头链表的实现

链表的概念

链表是常用的基本数据结构之一,属于线性表。同属于线性表的还有顺序表,我们常说的数组就是顺序表。

带表头链表

链表的实现有带表头和不带表头两种方式。最原始的方式,也就是不带表头的实现方式,是用一个指向头结点的指针变量来记录链表的起始位置,当我们要进行插入或删除结点的操作时,必须要针对第一个结点和其它结点做出不同判断,然后用不同的代码来分别处理这两种情况。

所谓带表头的实现方式,就是用一个空的结点来作为头结点,其data域不放数据,其next指针指向第一个存有数据的结点。这样的好处是:每一个数据结点都有相同类型的前驱结点,不管在哪个位置实现操作,都能用统一的形式来表述,即可以用同样的代码来实现,而无需判断是在链表的起始位置、中间位置或者尾部位置。

实现思路

我们将实现链表类的几个基本方法:

 • 添加结点(至链表末尾)
 • 插入结点(至任意位置)
 • 删除结点
 • 查找结点
 • 获取链表长度
 • 获取结点数据
 • 排序

链表类Linklist的定义部分

template <typename ElemType>
class Linklist {
  private:
    struct Node{
      ElemType data;
      Node* next;
      Node():next(nullptr){};
      Node(ElemType data, Node* next = nullptr):
        data(data), next(next){};
    };
    Node Head;

  public:
    Linklist() {};
    ~Linklist();

    void append(ElemType data);
    void insert(ElemType data, int pos = 0);
    bool del(int pos);
    int search(ElemType data);
    int getLength();
    ElemType getData(int pos);
    void sort(int(*compare)(ElemType& a, ElemType& b));
};

Linklist的实现部分

template <typename ElemType>
Linklist<ElemType>::~Linklist() {
  Node *ptr = &Head;
  Node *t = nullptr;

  while(ptr->next != nullptr) {
    t = ptr->next;
    ptr->next = t->next;
    delete t;
  }
}

template <typename ElemType>
void Linklist<ElemType>::append(ElemType data) {
  Node *ptr = &Head;

  while(ptr->next != nullptr) {
    ptr = ptr->next;
  }
  ptr->next = new Node(data);
}

/* 当插入位置大于链表长度时,将元素插到链表末尾 */
template <typename ElemType>
void Linklist<ElemType>::insert(ElemType data, int pos) {
  Node *ptr = &Head;
  int p = 0;

  while(ptr->next != nullptr)
  {
    if(p == pos) break;
    p++;
    ptr = ptr->next;
  }
  ptr->next = new Node(data, ptr->next);
}

template <typename ElemType>
bool Linklist<ElemType>::del(int pos) {
  Node *ptr = &Head;
  Node *t = nullptr;
  int p = 0;

  while(ptr->next != nullptr) {
    if(p == pos) break;
    p++;
    ptr = ptr->next;
  }

  if(p == pos) {
    t = ptr->next;
    ptr->next = t->next;
    delete t;
    return true;
  } else {
    return false;
  }

}

/* 成功找到元素则返回索引,否则返回-1 */
template <typename ElemType>
int Linklist<ElemType>::search(ElemType data) {
  Node *ptr = &Head;
  int p = 0;

  while(ptr->next != nullptr) {
    if(ptr->next->data == data) {
      return p;
    }
    p++;
    ptr = ptr->next;
  }
  return -1;
}

template <typename ElemType>
int Linklist<ElemType>::getLength() {
  Node *ptr = &Head;
  int p = 0;

  while(ptr->next != nullptr) {
    p++;
    ptr = ptr->next;
  }

  return p;
}

template <typename ElemType>
ElemType Linklist<ElemType>::getData(int pos) {
  Node *ptr = &Head;
  int p = 0;

  while(ptr->next != nullptr) {
    if(p == pos) break;
    p++;
    ptr = ptr->next;
  }

  return ptr->next->data;
}

/* 排序函数需要一个返回值为int型的比较函数作为参数
* 升序排列:当a>b时,令compare(a, b)的返回值大于0
* 降序排列:当a<b时,令compare(a, b)的返回值大于0
* 注意:当a=b时,compare(a, b)的返回值必须小于或等于0。
*/
template <typename ElemType>
void Linklist<ElemType>::sort(int(*compare)(ElemType& a, ElemType& b)) {
  Node *ptr;
  Node *t;
  int tmp;
  bool sorted = false;

  while(!sorted) {
    sorted = true;
    ptr = &Head;
    t = ptr->next;
    while(ptr->next != nullptr && t->next != nullptr) {
      tmp = compare(t->data, t->next->data);
      if(tmp > 0) {
        ptr->next = t->next;
        t->next = ptr->next->next;
        ptr->next->next = t;
        sorted = false;
      }
      ptr = t;
      t = t->next;
    }
  }
}

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注